Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Zamówienie

Producenci

KONTAKT

payu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

oczyszczacze-powietrza.pl

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy, działający pod adresem http:// oczyszczacze-powietrza.pl, prowadzony jest przez firmę Evolution Brand z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze, nr NIP 6482570040, nr Regon 241961939

2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

a) Sprzedający - firma Evolution Brand z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 276 , 41-800 Zabrze,

b) Zamawiający - osoba fizyczna dokonująca zakupów asortymentu dostępnego w sklepie internetowym oczyszczacze-powietrza.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca).

c) sklep internetowy oczyszczacze-powietrza.pl internetowy znajdujący się pod adresem http:// oczyszczacze-powietrza.pl;

d) zaproszenie do zawarcia umowy - oświadczenie w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego wszczynające procedurę, której celem jest zawarcie umowy, które nie wywołuje skutków prawnych i nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego;

e) prawo odstąpienia od umowy - przysługujące Zamawiającemu będącemu konsumentem na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 wraz ze zm.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Sposób wykonania tego uprawniania określa § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu

 

§ 2.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

1. Zakupy w sklepie internetowym oczyszczacze-powietrza.pl  mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Warunkami dokonania zakupów jest:

a) wypełnienie formularza rejestracji,

b) złożenie zamówienia asortymentu ze strony internetowej oczyszczacze-powietrza.pl,

c) wybór formy płatności,

d) wybór sposobu dostawy zamówienia.

2. Zamieszczone na stronie sklepu internetowego oczyszczacze-powietrza.pl ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy,  a udostępniony katalog produktów ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

3. Przyjęcie przez sklep internetowy oczyszczacze-powietrza.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e - mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

4. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w sposób, o którym  mowa w ust. 4 powyżej.
5. Wysyłając zamówienie na asortyment ze strony internetowej oczyszczacze-powietrza.pl, Zamawiający oświadcza, że:

1) zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń,

2) jeżeli jest konsumentem - zapoznał się z przysługującym mu prawem odstąpienia o umowy.
6. Sklep internetowy oczyszczacze-powietrza.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo niezrealizowania złożonego zamówienia, w szczególności wówczas gdy:

1) błędnie lub częściowo wypełniono formularz zamówienia;

2) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym platnosci.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki);

3) w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uiszczona kwota odpowiadająca wartości złożonego zamówienia.

8. Zamówienia w sklepie internetowym oczyszczacze-powietrza.pl są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego oczyszczacze-powietrza.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Ceny podawane w sklepie internetowym oczyszczacze-powietrza.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, przy czym zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Asortyment objęty zamówieniem pozostaje wyłączną własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Zamawiającego jego ceny w pełnej wysokości.

10. Sprzedający wystawia do każdego zamówienia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT. Wystawienia faktury VAT może żądać Zamawiający będący przedsiębiorcą. Akceptując niniejszy Regulamin Zamawiający przedsiębiorca upoważnia również Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu, przy czym upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko każdorazowo zamówienia. Wraz z dostarczonym zamówieniem Sprzedający przekaże również oryginał wystawionej faktury VAT.  
11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający zostanie poinformowany o stanie zamówienia w sposób określony w § 4 ust. 2 poniżej i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 3.

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW


1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty w salonie firmowym Sprzedającego,

b. dostawa za pośrednictwem przewoźnika: Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia przez Sprzedającego polega na:

a. sprawdzeniu kompletności danych Zamawiającego wskazanych w formularzu zamówienia,
b. skontaktowaniu się  z Zamawiającym, w sposób o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej, celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego asortymentu.

3. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony asortyment, zaś - w przypadku płatności kartą lub e - przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną środki w wysokości odpowiadającej wartości złożonego zamówienia wraz z kosztami dostawy. W dniu przekazania przesyłki przewoźnikowi, Zamawiający otrzyma wiadomość e - mail z informacją o wysłaniu zamówienia oraz z danymi dotyczącymi numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury VAT/paragonu.

5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w ust. 1a, płatność za zamówiony asortyment może zostać dokonana także przy jego odbiorze.
6. Warunkiem odbioru osobistego, o którym mowa w  ust. 1a, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

7. Przewidywany czas dostawy w sposób określony w ust. 1b i jej koszt jest określony w tabeli kosztów. Wysokość kosztów dostawy jest ustalana przez każdego z przewoźników i może ulec zmianie wraz ze zmianą cenników przewoźników, co nie jest zależne od Sprzedającego. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z zaakceptowaniem wysokości kosztów dostawy. W wypadku podania przez Zamawiającego nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia kosztów dostawy zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez  wybranego przewoźnika. 

 

§ 4.

INFORMACJE E - MAILOWE O STATUCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu realizacji zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym jest prowadzona korespondencja e - mailowa.
2. W ramach korespondencji Zamawiający  będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres mailowy wiadomości dotyczące następujących kwestii:

·      Potwierdzenie zamówienia - po złożeniu zamówienia na wybrany asortyment oraz po dokonaniu wyboru sposobu płatności i dostawy, Zamawiający otrzyma informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i dostawy, a w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem jednego z przewoźników - także wybrany adres, na który ma zostać wysłane zamówienie.

·      Płatność przelewem lub kartą - w przypadku gdy Zamawiający wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie, przy czym w przypadku braku autoryzacji karty Zamawiający otrzyma e-mail z prośbę o ponowienie próby zapłaty.

·     Brak potwierdzenia przelewu - w sytuacji gdyby kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową okazały się nieskuteczne, Zamawiający otrzyma informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt ze Sprzedającym i z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.

·     Częściowa kompletacja zamówienia - w sytuacji gdyby Sprzedający nie mógł spełnić zamówienia z powodu niedostępności niektórych zamówionych towarów, Zamawiający otrzyma informację o tym jakie pozycje ze złożonego przez niego zamówienia zostały skompletowane, jaki jest przewidywany czas oczekiwania na pozostałe pozycje zamówienia wraz z informacją, że przysługuje mu prawo wyboru, tj. może:

a) zgodzić się na częściową realizację zamówienia z asortymentu, który jest w posiadaniu Sprzedającego, albo

b) oczekiwać na realizację całego zamówienia, albo

c) całe zamówienie anulować.

     W zależności od wyboru Zamawiającego zostanie wysłany e - mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia bądź potwierdzający realizację częściowego zamówienia albo - po otrzymaniu przez Sprzedającego pozostałych pozycji zamówienia - potwierdzający realizację zamówienia. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego wyboru w terminie 5 dni od daty wysłania e - maila przyjmuje się, że Zamawiający wyraził zgodę na częściową realizację zamówienia, a w przypadku gdyby jego zamówienie składało się wyłącznie z jednej pozycji czasowo niedostępnej - przyjmuje się, że zamówienie zostało w całości anulowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany po upływie przepisanego terminu.

·      Kompletacja i wysłanie zamówienia - po całkowitym skompletowaniu zamówienia i jego przekazaniu wybranemu przez Zamawiającego przewoźnikowi, Zamawiający otrzyma informację potwierdzającą ten fakt, a w przypadku wybrania przez niego sposobu dostawy określonego w § 3 ust. 1a - otrzyma informację o adresie i godzinach pracy sklepu firmowego Sprzedającego, w których będzie mógł odebrać zamówienie.

·      Anulowanie zamówienia - z powodu braku zamówionego asortymentu lub nieprzyjęcia zamówienia do realizacji z przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 8 powyżej, Zamawiający otrzyma o tym informację.

 

§ 5.

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO


1. Cały oferowany w sklepie internetowym oczyszczacze-powietrza.pl asortyment jest objęty gwarancją producenta.

2. Reklamacji należy dokonywać w serwisie Sprzedającego:

Dane serwisu podane na karcie gwarancyjnej zamieszczonej przy produkcie

Sprzedający przyjmie reklamację, jeżeli Zamawiający dostarczy reklamowany asortyment wraz opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dokumentu sprzedaży i kartą gwarancyjną.
3. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Naszego sklepu internetowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć następującą treść:

"Ja niżej podpisany/ana,

....................................................

działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271 wraz ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oczyszczacze-powietrza.pl w zakresie następującego zamówionego przeze mnie asortymentu: ............................................. o łącznej wartości ............................. zł (za wyjątkiem kosztów dostawy należnych przewoźnikowi).  Wskazaną kwotę odpowiadającą wartości zamówienia proszę wpłacić na następujący rachunek bankowy: ............................................................................/ na ten sam rachunek karty płatniczej lub rachunku bankowy, z którego dokonałem/am zapłaty za pomocą e - przelewu "

 

Zamawiający odstępując od umowy  powinien zwrócić zamówiony nieużywany przez niego asortyment w takim stanie w jakim go sam otrzymał, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dokumentu sprzedaży oraz wraz z innymi dokumentami i instrukcjami jakie sam otrzymał. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty opakowania i zwrotu zamówionego asortymentu ponosi Zamawiający, który odstępuje od umowy. Zwracany asortyment powinien zostać przesłany na adres siedziby Sprzedającego:

Evolution Brand

Ul. Wolności 276

41-800 Zabrze

 

5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy i zwrócenia przez niego otrzymanego asortymentu w sposób określony w ust. 4 powyżej, Sprzedający zwróci środki pieniężne w wysokości odesłanego asortymentu, przy czym zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Zwrot nastąpi niezwłocznie poprzez:

a) uznanie rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego - w przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty za pomocą e - przelewu,

b) wykonanie przelewu na wskazany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu rachunek bankowy, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką lub za pomocą wpłaty na konto Sprzedającego.

Za dzień dokonania zwrotu środków pieniężnych przez Sprzedającego uważa się dzień obciążenia kwotą zwrotu jego rachunku bankowego.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Sprzedający poświadczy na piśmie dokonanie zwrotu środków pieniężnych.

 

 

§ 6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT, i prowadzenia sprawozdawczości finansowej przez Sprzedającego.
2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, co nie dotyczy sytuacji gdy żądanie udostępnienia danych pochodzi od uprawnionego organu państwowego lub na podstawie przepisów prawa. 

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego oczyszczacze-powietrza.pl
4. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz rejestracji lub zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich aktualizacji, weryfikacji, a także może wystąpienia o zaprzestanie ich przetwarzania i usunięcie wysyłając takie żądania na adres e - mailowy administratora strony internetowej oczyszczacze-powietrza.pl : biuro@ oczyszczacze-powietrza.pl

 

§ 7.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów dostępnych w sklepie internetowym oczyszczacze-powietrza.pl  w każdym czasie,

b. wycofania poszczególnych produktów dostępnych w sklepie internetowym oczyszczacze-powietrza.pl w każdym czasie,

c. wprowadzania nowych towarów do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oczyszczacze-powietrza.pl w każdym czasie,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271 wraz ze zm.) i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oczyszczacze-powietrza.pl  między Sprzedającym a Zamawiającym będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.